Apçağa Köyü Mimarisi ve Tarihi Yapı Özellikleri Nelerdir?

Apçağa Köyü Mirarisi Çok güzel çeşitlemelerden oluşan ve günümüzde de ayakta kalmayı başarabilen Eğin evlerinin bu durumunu dikkate alan “ÇEKÜL VAKFI” Silifke evleri gibi”7 Kent” projesine Apçağa’yı de dahil etmek için çalışmalarına devam etmektedir. ÇEKÜL Vakfı tarafından kent merkezinde saptanan mülkiyeti kişilere ait beş tarihi evin rölöve restorasyon projeleri hazırlanarak ev sahipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Apçağa çevresindeki köylerden Sarı konak, Yeşil yamaç, Salihli ve Kozlu pınar’da tespitler yapılmakta, koruma planları hazırlanmaktadır.

    Apçağa Köyü Evlerinin Yapım Tekniği;

         Apçağa evleri, “Hımış” yapım tekniğindeki konut mimarisinin Doğu Anadolu eşiğindeki sınırında yer almaktadır. Bu yapım yönetimin özellikleri doğrultusunda ana kat düzeyine kadar ahşap hatıllı moloz taş,ana kat ve kaçak katı ise kerpiç dolgulu ahşap karkas olarak inşa edilmiştir. Benimsenen bu yapım yönetimine bağlı olarak da kullanılan gereçler taş, ahşap ve kerpiçtir.

Yapım yönetiminin seçiminde yerel yapı gereçlerinin yönlendiriciliği göz önüne alınarak, Apçağa evlerinin bütünüyle taş yapılar olarak da karşımıza çıkması yadırganmayacak bir sonuç olabilirdi. Ancak, yerleşme çevresinin doğal gereci olan taşın yanı sıra, evlerin yapıldığı dönemde uzak olarak nitelendirilebilecek alanlardan özellikle Refahiye ve Kemah’tan ahşabın getirilmiştir.

Yapımda yoğun bir biçimde kullanılmasında Fırat su yolu ana etken olarak gösterilebilir. Refahiye ormanlarından elde edilen 6.50-7.00 m. uzunluğundaki çam ve ceviz tomruklarının Kemah’ta sallar haline getirilerek Fırat Nehri’ne bırakıldığı ve suyun akış yönü doğrultusunda Apçağa’ya ulaştığı keresteye çevirme işleminin ise ilçedeki marangozhanelerde yapıldığı yapı ustalar tarafından söylenmektedir.

Ahşabın evlerde yoğun biçimde, hatta İstanbul dışında, hımış, sisteminde yapılmış evlerde örneğini bilmediğimiz cephe kaplaması olarak kullanımını kanımızca yalnız sağlana bilme olanağı ile değil, halkın sosyal ve ekonomik düzeyi ile açıklamak zorunluluğu vardır.

Evlerin yapım yıllarında İstanbul ile doğrudan ve süreklilik içeren ilişkilerin öncelikle ahşabın cephe kaplaması olarak seçilmesini etkilediğini, önemli bir sonuç olarak ortaya koymak gerekir. Diğer yandan V.Cuinet’in “ülke için bu rakam oldukça büyük bir miktardır” vurgulamasıyla verdiği 3-5000 lira ev değeri, halkın ekonomik gücünün göstergesi olarak da bir sonuç niteliği taşımaktadır.

Arazinin çok eğimli yapısı, yapılanma zorluğunun yanı sıra inşaat sürecindeki bazı güçlükleri de birlikte getirmiş olmalıdır. Bu bağlamda, taş duvar yapım yönteminin niteliği; yapının sağlamlığı ve arazi ile uyum açısından çok önemli olmuştur. Geleneksel Türk evindeki zemin katlarda taş duvar uygulama ilkesi, yukarıda sözü edilen zorunluluklara bağlı olarak Apçağa evlerinde ana kat ve giderek dam düzeyine kadar yüksele bilmekte.

Buna karşılık alt katın ön cephe yüzeylerinin de taş duvar yerine ahşap karkas olduğu örnekler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, özellikle yan cephelerde, işlevsel gerekliliğine göre inşa edilmiş taş duvar yüzeyleri ile ahşap karkas duvar yüzeyleri kesin düşey ve yatay sınırlarla ayrılmayan organik bir ilişki düzeni içindedirler.

Apçağa Köyü Mimarisi yapıldığı dönemde yaşam, hizmet ve üretim mekânı olan Apçağa evlerinin tasarım programım yönlendiren; sosyo-kültürel ve ekonomik konumunun belirlediği ilişkiler düzeni içinde, ailenin günlük yaşantısında tekrarladığı eylemler bütünü olmuştur. Eğimli arazinin güç ve sınırlı yapılanma koşullan doğrultusunda, iki veya daha fazla katlar halinde/düşeyde gelişen evlerde; yapının eğim ile ilişkisine ve manzaraya yönlenmesine koşut olarak tek cephenin egemenliği söz konusudur.

Genellikle ön cephe olarak tasarlanan bu cephenin simetriği olan arka cephe ise oturma birimlerinin yerleşimi için pek uygun olmayan bir konumdadır. Bu nedenle her kat planında, genellikle ön kesimde oturma birimleri, arka kesimde ise servis mekânları yer alır. Discover more details with regards to geldspielautomaten. Bunun yanı sıra arazinin eğimi, evlerin kaçak katı dışında her düzeyinin dış çevre ile doğrudan ilişkisini sağlamıştır. Aynı zamanda katların bağımsızlığını da olanaklı kılan bu durum, servis ve yaşama birimlerinin katlara birlikte dağılımını yönlendirici diğer bir etken olarak değerlendirilebilir.    

Apçağa Köyü Evlerinin İç Yapısı;    

Selamlık Odası;

    Apçağa evlerinin oturma birimleri arasında yer alan “Selamlık Odaları” işlevleri açısından ayırıcı özellikler taşıyan mekânlardır. Bu mekânların; yapı bütünü içinde diğer mekânlarla birlikte örgütlenmesine karşın, kullanım olarak yalıtılma çabasının, işlevsel farklılaşmasına bağlanabileceği konusu bazı varsayımlarla açıklanabilir.

Daha önce de değinildiği gibi ailenin genç erkeklerinin çoğunlukla kent merkezlerinde çalışmasıyla yaşamlarını, çevre dedikodularından uzak, evin içinde sürdürmeye özen gösteren hane kadınları için önemi artan mahremiyet olgusunun, selamlık oluşumunu zorunlu kıldığı düşünülebilir. Eve gelen erkek konuklar iç yaşama katılmadan ancak
bu mekânlarda rahatça ağırlanabilirler. 

Bu bağlamda Apçağa evlerinde farklı işleve göre özelleşmiş oturma birimi “Selamlık Odası”olarak karşımıza çıkmaktadır.
Selamlık odası, işlevsel kesinlik içeren bir kavram gibi görünmekle birlikte, ev halkının günlük olağan yaşamı dışındaki sosyal ilişkileri doğrultu¬sun da biçimlenmiş her mekân birden fazla olsa da böyle adlandırılmıştır.

Selamlık odasının; plan düzeninden kaynaklanan bir tanıma oturtulmasından önce kullanım biçimi, mekânsal örgütlenmedeki yeri ve diğer mekânlarla olan işlevsel ve biçimsel ilişkisi açısından çözümlenmesi gerekmektedir. Diğer mekânlar gibi yapı bütünü içinde yer almasına karşın, evin iç yaşamından belli öğelerle ayrılmış olan “Selamlık”; zaman zaman baş oda, kış odası işlevini de üstlenebilmektedir.

      Divanhane Odası;

Apçağa evlerinde özelleşmiş mekanlar arasında, bir diğer oturma biri mi de “Divanhane” olup; manzara seyir yeri olarak belirgin bir işlev yüklenmiştir. Apçağa evlerinde, kış mevsimi kullanımı için örgütlenmiş “Kış Odası” boyut ve donanım öğeleri ile diğer odalardan farklı özellikler gösterir.

Ailenin kullanımına yönelik kış odaları bir mağ genişlik içeren ve kareye yaklaşan boyutları ile oldukça küçük olup, genellikle taş duvarlı alt katlarda yer alırlar. Ayrıca ana katta konumlandıkları evlerde de dış duvarlarının taş olmasına özen gösterilmiş, bu nedenle de planın arka kesiminde oluşturulmuşlardır.

Dış duvarlar üzerindeki pencere sayısı ve boyutu, soğuğu geçirme kaygısıyla en aza indirgenmiştir. Bu odanın işlevim belirleyen bir başka özellik de, seki altının seki üstüne doğru ilerleyerek mekânın ortasında kış aylarında ısınmayı sağlayan ‘Tandır Kürsüsü”nün yerleştirilmesi için gerekli zeminin hazırlanmasıdır.

Geleneksel Türk evinde odalarının işlevsel açıdan farklılaşmadığı araştırıcılarca benimsenen bir görüştür. Odanın, günlük yaşamın gerektirdiği olağan eylemlere cevap verebilecek donanımı veri olarak kabul edildiğinde bu görüş doğrulanmaktadır. Bunun yanı sıra odalar, evlerin ve giderek yerleşmenin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısının belirlediği eylemler doğrultusunda da işlevsel ve biçimsel farklılık gösterebilmektedir.

Apçağa Köyü Evlerinin Saklama ve Çatı Yapısı; 

 

    Kiler ve Mağaza;

Apçağa Köyü Mimarisi bir özelliği ise kiler, soğukluk ve mağazalar: Apçağa evlerinde depolama işlevine yönelik çeşitli mekanlara yapı bütünü içinde olmak koşuluyla yer verilmiştir. Meyve, sebze, tahıl, yağ, peynir, kavurma ve uzun süreli tüketim için hazırlanan yufka ekmeklerinin bozulmadan saklanmasını sağlayacak uygun sıcaklık ve havalandırma koşullarına sahip farklı mekânların oluşturulabilmesi için, kat alanlarının genellikle odaların konumlandığı ön kesim dışındaki bölümleri depolarla donatılmıştır.

Kilerler dışındaki “Soğukluk” veya “Mağaza” adı verilen bölümler; en alt katın arka kesiminde yer alan veya daha aşağıya gömülen soğuk hava depolarıdır. Ayrıca ilçeye özgü bir uygulama ise, bu soğuk ortamın; mekânın tabanından sürekli su geçmesi sağlanarak elde edilmesidir.

    Dam veya Yetme;

Dam (Yetme): Apçağa evlerinde ana katın üstü eğimli bir çatı ile örtülmeyerek, kapalı ve açık mekânların örgütlenmesi sağlanmıştır: Yazlık yaşama ya da daha işlevsel bir yaklaşımla damdaki üretim eylemleri sırasında oturma ve kiler birimlerini içeren kapalı bölüm/”Kaçak”ın yanı sıra, yapı alanının yarısından daha büyük bir bölümü “Yetme” adıyla açık mekân olarak düzenlenmiştir.

Yetme yalnızca bir örtü öğesi değil, yaz boyunca meyve ve sebze kurutmaya yönelik işlemlerin sürdürüldüğü işlevsel bir mekândır. Özgün durumuyla günümüze hiç örneği kalmamasına karşın, kaçağın üstünün de önceleri seyyar merdivenle ulaşılan bir açık servis mekânı olduğu söylenmektedir.

   Ahır ve Samanlık (Merek);

Ahır ve Samanlık (Merek): Hayvancılığın bir üretim biçimi olarak benimsenmediği Apçağa evlerinde, ailelerin kendi tüketimleri için besledikleri inek, keçi, tavuk vb. veya gücünden yararlandıkları eşek, at, katır gibi hayvanların barınmalarına yönelik ahır ve samanlık (merek) birimleri yapının arazideki konumuna bağlı olarak tasarlanmıştır.

İki kattan daha fazla yapılanma olanağı bulunan evlerin en alt katında bağımsız veya depo ve odunluk mekânları ile birlikte, iki katlı evlerde ise ya alt katın bir bölümü ya da yapıya bitişik ayrı bir mekânda çözümlenmişlerdir.

If you are in need of essay help, EssayWritingServices.com is the right place to turn to. Their writers have degrees in the area you’re looking to have to be written. Hire a professional to write your essay and you are guaranteed privacy. The company guarantees confidentiality and plagiarism-free papers. In addition, they also give money-back assurances. If you are still assignment writing services unsure about the legitimacy of the firm, read the following sections to know more.

There are many reasons why you might use essay writing assistance. But, there are some guidelines are important to consider homework helper before you sign up. You must first look for a company that has an excellent reputation. While some businesses claim to offer the best prices in the industry, many are unable to meet their promises and end up becoming useless. Second, you should never make a decision solely based on price. Perhaps you should look for alternatives if you can afford to purchase.

A way to have the best essay you can write for the least amount of money is to employ an essay writing service. They can provide you with essays that have been reviewed for plagiarism and errors. These services write a essay for me also assure the accuracy of information provided in the essay. To get the best deal look up customer reviews and recommendations. Review the track record of any business if you’re concerned regarding plagiarism. Though it might be challenging to locate a trustworthy essay writing firm If you find one done so, you’ll be grateful for it.